DECIDE

Проект: DECIDE
Номер: 2022-1-PL01-KA220-YOU-000090247
Сектор: Младеж

Продължителност: 01/09/2022 - 29/02/2024

Цел на проекта

Младите хора днес са изправени пред бързо променящ се свят и несигурно бъдеще поради непрестанните промени в околната среда и социално- политическите условия на глобално ниво. Целта на проекта е да даде възможност на младите хора да се ориентират бързо и правилно в динамичния пазар на труда и изискванията на бъдещите работни профили, като стимулира интереса им към такива интердисциплинарни компетенции и разширява възможностите им за вземане на кариерни решения, които засягат всички аспекти на техния живот.

В DECIDE искаме да отговорим на нуждите на непрекъснато променящия се пазар на труда и промените през следващите години, представяйки нуждата от нов спектър от компетенции на младите хора, напр. зелени работни профили, цифрови компетенции, интердисциплинарни работни умения. Проектът е насочен към така наречените „компетенции за избор на кариера за бъдещето след пандемията, използвайки многокритериално вземане на решения“ чрез адаптивен наръчник за обучение за нашата основна целева група, млади хора на възраст между 18 и 25 години.

 

Дейности

 • Доклад, 4 фокус групи и разработване на електронни материали с адаптивен подход на обучение, които ще персонализират идентифицирането на съществуващите и липсващите компетенции сред младежите за бъдещия пазар на труда
 • Създаване на учебен материал и тестване на електронното ръководство
 • Организиране на местни събития с цел споделяне на резултатите, получаване на обратна връзка и достигане до възможно най-много заинтересовани страни

Очаквани резултати

 • Идентифицирани нужди от компетенции в работните профили, свързани с устойчивостта
 • Разработена методология за обучения на персонала и младежите относно вземането на решения за бъдеща кариера и свързаните с тях компетенции
 • Доклад за резултатите от предварителни и последващи оценки на персонала и младежите относно придобитите компетенции и препоръки

 

Партньори

 • MUNDUS BULGARIA - България
 • Stowarzyszenie IMPAKT – Полша
 • Mednarodni institut za implementacijo trajnostnega razvoja, Maribor – Словения
 • MEDNARODNA PODIPLOMSKA SOLA JOZEFA STEFANA – Словения
 • INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT - Гърция

Свързани новини