Working

DECIDE: Младите хора на пазара на труда

Младите хора се нуждаят от знания, инструменти и примери за добри практики как да предприемат действия, да подкрепят и анализират своята добавена стойност и бъдещ потенциал.

Проектът DECIDE стартира с участието на Мундус България, насочен към младите хора, които се учат как да прилагат съществуващи и необходими компетенции, за да бъдат конкурентоспособни на бързо променящия се и взискателен пазар на труда, който става все по-дигитализиран, интердисциплинарен и устойчиво-иновативен. Придобиването на такива компетенции все още не се признава или прилага в цялата официална образователна система, поради което младите хора трябва да се докоснат до бъдещите тенденции в работата по друг начин: чрез самооценка, използване на многокритериални инструменти и свързване на техните компетенции с труда потребности на пазара.

Освен това с партньорите на DECIDE ще извършим бърз преглед на бъдещите възможности за профил на работа, за да покажем на младежите как да разпознаят своя дългосрочен потенциал и да го осъзнаят по-добре.

Очаквайте повече информация за дейностите по проекта и резултатите!

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.