FAMS: Ключови изводи от окончателния изследователски доклад

Team

Работата по проекта FAMS насърчава и подкрепя подобряването на политики, институции и инициативи свързани със спорта. Заедно с нашите партньори от Белгия, Румъния, Сърбия и Хърватия, си сътрудничихме по доклад, отразяващ спортните практики и  досегашните политики за равенство между половете във всяка една от партниращите държави. Докладите, изготвени от всяка страна, се основават на емпирично […]