Team

FAMS: Ключови изводи от окончателния изследователски доклад

Работата по проекта FAMS насърчава и подкрепя подобряването на политики, институции и инициативи свързани със спорта.

Заедно с нашите партньори от Белгия, Румъния, Сърбия и Хърватия, си сътрудничихме по доклад, отразяващ спортните практики и  досегашните политики за равенство между половете във всяка една от партниращите държави. Докладите, изготвени от всяка страна, се основават на емпирично събрани данни от теренни изследвания и систематизирани въпросници. Оттук и цялостната работа. 

Те предоставят  констатациите, извършени от национални изследователски екипи в шест държави, фокусирани върху техните специфични спортни екосистеми. Общите изводи показват, че в допълнение към дисбаланса между половете за участие в организирана физическа активност, жените са значително по-малко представени на професионални спортни позиции. Това включва професии като треньори, администрация на рефери и лидерски или изпълнителни роли. Въз основа на данните от всички проучвания, проведени в рамките на проекта, делът на представителството на жените е под 20%. Например в Хърватия спортът е доминиран от мъже и 89% от 35-те спортни федерации имат президент мъж, а само четири (11%) федерации имат президент жена.

Всеки от партньорите направи общи препоръки, свързани с равенството между половете, което е един от основните принципи на Европейския съюз. Сред докладите на национално ниво имаше различни подходи за подобряване и бъдеща работа:

  • България и Белгия отразява проблема чрез обучение в училищата и масовите спортни клубове.
  • Докладът на Хърватия поставя необходимостта от публичните власти да насърчават нови политики, насърчаващи равенството между половете в областта на спорта.
  • Изследванията на Италия се основават на нуждата от насърчаване и подкрепа на участието на жените в спорта чрез образователни и информационни кампании, включително Комисията за жените и спорта на Италианския национален олимпийски комитет (CONI).
  • Докладът на Румъния разглежда позитивната възможност от включване на разпоредби в правилниците и уставите на спортните организации, в полза на по-слабо представения пол на ниво вземане на решения.
  • Сърбия подчертава необходимостта от извършване на преразглеждане на Закона за спорта, чрез прилагане на система от квоти за постигане на по-голям баланс между половете в ръководните органи и позициите за вземане на решения.

Ако искате да се задълбочите в темата за спорта и равенството между половете, докладът е безплатен за всеки, който иска да научи повече.

Всички налични тук в платформата на проекта https://fams-project.eu/

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.