Eco

You(th) Play: Екологична осведоменост в България

В България темата за екологичното съзнание се разширява бавно, но сигурно. Все още не е направено достатъчно за образоването на гражданите, въпреки че България е въвела екологично законодателство в съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС), което включва политики, свързани с управлението на отпадъците, качеството на въздуха, качеството на водата и защитените територии. Страната е постигнала напредък и в областта на възобновяемите енергийни източници, като през последните години все по-голямо значение придобиват вятърната и слънчевата енергия.

Въпреки това, България все още е изправена пред редица екологични предизвикателства, включително замърсяване от промишлеността и транспорта, неустойчиви селскостопански практики и незаконна сеч. Информираността и действията по въпросите на околната среда в България все още нарастват, като много лица и групи се застъпват за по-голяма защита и усилия за опазване на околната среда.

От академична гледна точка екологичното образование е важна част от учебната програма в българските училища. Министерството на образованието и науката на България прилага политики и програми за насърчаване на екологичната осведоменост и образование в училищата на всички нива – от началното до средното образование.

В началните училища екологичното образование е интегрирано в различни предмети като биология, география и природни науки. Децата научават за природната среда, биоразнообразието, изменението на климата и значението на опазването на околната среда и устойчивото развитие.

В средните училища учениците имат възможност да посещават курсове като „Екология и опазване на околната среда“, който обхваща теми като принципите на екологията, екосистемите, природните ресурси, замърсяването и управлението на околната среда. Курсът има за цел да осигури на учениците цялостно разбиране на проблемите на околната среда и да насърчи чувството за отговорност към нея.

Освен формалното образование, съществуват и извънкласни дейности и програми, насочени към насърчаване на екологичната осведоменост и действия сред учениците. Например програмата „Зелени училища“, инициирана от Българска фондация Биоразнообразие, насърчава училищата да прилагат екологични практики като намаляване на отпадъците, пестене на енергия и създаване на зелени площи.

Като цяло българските училища предоставят обучение по екологична осведоменост и устойчивост чрез различни канали – от формално образование до извънкласни дейности, за да помогнат на учениците да разберат значението на опазването и съхраняването на околната среда.

Въпреки всички тези усилия е ясно, че българското население все още не осъзнава въздействието си върху околната среда, поне не в пълната му степен. Проектът You(th) Play има за цел да стимулира образованието за климата по неформален начин. Чрез обучение, базирано на игри, искаме да насърчим младежите да се интересуват и да се включат по-активно в борбата за климата и в крайна сметка да променят навиците си, за да намалят индивидуалния си въглероден отпечатък. 

Този проект е проект за международно партньорство, което означава, че играта „Виртуална планета“ ще бъде достъпна на множество езици и в множество държави. Освен това тя ще бъде достъпна както онлайн, така и офлайн. 

Процесът на производство върви гладко – консорциумът ще се срещне следващата седмица, за да обсъди напредъка ни, докъде сме стигнали и какви следващи стъпки да предприемем, за да сглобим всичко това и да можем да подкрепим екологичното образование в Испания, Белгия, България, Гърция и Полша. 

Източници, които предоставят информация за екологичното образование в България: 

  • Европейска младежка коалиция за околна среда и здраве. (2020). Състояние на екологичното образование в България.
  • Министерство на образованието и науката на България. (2017). Национална стратегия за екологично образование и обучение в България 2017-2022 г.
  • Българска фондация Биоразнообразие. (n.d.). Зелени училища.
  • Европейска мрежа за екологично образование и обучение. (2012). Екологично образование в България: оценка на текущото състояние и потребностите.
Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.