Best Bonds Meeting

BestBonds – среща в София, България

Междинната среща по проект BestBonds – разширяване на компетенциите на преподаватели на възрастни, финансиран под номер: 2020-1-PL01-KA204-081837 се проведе в София, България януари 2022 г.

В събитието взеха участие всички партньори от Гърция, Полша, България, Хърватия и Кипър. Обсъдените теми бяха относно управлението на проекта и оценката на постигнатия до момента напредък и предстоящите планирани дейности по проекта.

Проектът BestBonds е фокусиран както върху обучителите, така и върху обучаващите се, като насърчава тяхната активност за провеждане на гладък процес на обучение, следвайки примера на добрите европейски практики. Партньорите създават онлайн пространство за обучение както за учители, така и за учащи; предоставяне на набор от насоки, интелектуално и методически валидни в съответствие с нуждите на преподаватели и ученици и изграждане на мрежа от добри практики.

По време на срещата партньорите направиха местно посещение в Националната асоциация на ресурсните учители. Сдружението управлява център за деца с увреждания, така че партньорите се запознаха с работата на специалистите в центъра и можеха да видят част от дейностите, които центърът извършва. Обсъдени бяха и възможностите за по-нататъшно сътрудничество.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.