Sport for Refugees

Sport for Refugees: Вътрешно обучение на Mundus

Проектът „Re: Sport for Refugees“, който е посветен на организирането на спортни събития за младежи с бежански и имигрантски произход, наскоро направи още една крачка напред, след като екипът на Мундус България извърши вътрешно обучение. Основният фокус на това обучение беше да се задълбочи разбирането на екипа за целевата група на проекта и да се проучат методологиите за разработване на дейности, съобразени с нуждите на младите хора с бежански и имигрантски произход.

Една от ключовите методологии, въведени по време на обучението, беше моделът „Комфорт-учене-паник зона“. В тази рамка се разпознават три различни зони, през които хората могат да преминат, когато участват в дейности за учене. Зоната на комфорта представлява позната и известна територия, зоната на учене включва надхвърляне на нивото на комфорт, за да се придобият нови умения, а зоната на паниката се появява, когато предизвикателствата станат непосилни. Разбирането и навигирането в тези зони е от решаващо значение за адаптирането на дейности, които постигат правилния баланс между познатост и предизвикателство, осигурявайки оптимално учебно преживяване за участниците. Ето видеото, представено по време на обучението.

Друга ценна методология, разгледана в обучението, беше „PEST анализът“. PEST е съкращение от политически, икономически, социални и технологични фактори и този анализ спомогна за оценката на външните фактори на макросредата, които биха могли да повлияят на престоя на бежанците в приемащата държава. Приложен в контекста на проекта „Спорт за бежанци“, PEST анализът позволи на екипа на Мундус България систематично да оцени политическите, икономическите, социалните и технологичните аспекти, които могат да повлияят на успеха и устойчивостта на техните спортни събития за млади бежанци и имигранти. Чрез включването на тези методологии в своя подход екипът на Мундус България не само обогати своето разбиране за целевата група, но и повиши капацитета си за разработване на въздействащи и чувствителни към културните особености дейности, които насърчават приобщаването и благосъстоянието.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.