Friends in Park

Стратегия на ЕС за младежта

Стратегията на ЕС за младежта е рамката за сътрудничество на Съюза по политиката за младежта за 2019—2027 г. въз основа на резолюция на Съвета от 26 ноември 2018 г. Чрез сътрудничеството в ЕС по въпросите на младежта следва да се извлече максимално възможното от потенциала на политиката за младежта. По този начин се насърчава участието на младите хора в демократичния живот, подпомага се тяхното социално и гражданско участие и се цели да се гарантира, че всички млади хора разполагат с необходимите ресурси, за да участват в обществения живот.

11 европейски цели за младежта

Стратегията на ЕС за младежта е съсредоточена върху три основни области на действие, около три думи: ангажиране, свързване, овластяване, като същевременно се работи по съгласувано изпълнение в различните сектори. По време на процеса на диалог през 2017—2018 г., в който се включиха млади хора от цяла Европа, бяха разработени 11 европейски цели за младежта. Чрез тези цели се определят междусекторни области, които засягат живота на младите хора, и се посочват предизвикателствата. Стратегията на ЕС за младежта следва да допринесе за осъществяването на тази визия за младите хора.

Стратегията на ЕС за младежта се основава на няколко инструмента, като дейности за взаимно обучение, инструменти за планиране на бъдещите национални дейности, диалог по въпросите на младежта в ЕС, платформа на стратегията на ЕС за младежта и основани на факти инструменти. Координаторът на ЕС по въпросите на младежта е лицето за контакт на Европейската комисия и референтна точка за младите хора.

Целта на 6 -ия цикъл на младежкия диалог на ЕС – Младежта в Европа, който се проведе през 2017/2018- беше да се съберат гласове на млади хора и да допринесат заедно за създаването на младежката стратегия на ЕС 2019-2027. В резултат на това бяха разработени единадесет европейски младежки цели. Тези цели отразяват възгледите на европейската младеж и представляват визията на активните в младежкия диалог на ЕС и са следните:

 

 1. Свързване на ЕС с младежта
 2. Равенство на всички полове
 3. Приобщаване към обществото
 4. Информация и конструктивен диалог
 5. Психично здраве и благополучие
 6. Подпомагане на младежите, занимаващи се със селско стопанство
 7. Качествена заетост 
 8. Качествено обучение
 9. Равнопоставеност
 10. Устойчива Зелена Европа
 11. Младежки организации и европейски програми

 

Младежката стратегия на ЕС се стреми да допринесе за реализацията на младите хора чрез мобилизиране на инструментите на политиката на ЕС, както и чрез действия на национално, регионално и местно ниво от всички заинтересовани страни.

EU

 

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.