Sport for Refugees

Sport for Refugees: Овластяване на младежките работници за насърчаване на социалното приобщаване сред младежите с бежански или имигрантски произход

В свят, в който миграцията и разселването продължават да засягат общностите, става изключително важно да се осигури подкрепа и насоки за най-уязвимите групи, особено за бежанците и младежите с имигрантски произход. Отчитайки значимостта на този въпрос, беше проведен тридневен курс за обучение по проекта Sport for Refugees по програма „Еразъм+“, с цел младежките работници да придобият необходимите умения и знания, за да се ангажират с тези лица и да им предоставят повече възможности. Воден от опитен обучител с над 20-годишен опит в младежки проекти и хуманитарната дейност, курсът се оказа поучителен за всички участници.

Основната цел на курса беше да се насърчи задълбочено разбиране за преживяванията на целевата група, оценяване на различния им произход и признаване на индивидуалните им нужди. Чрез интерактивни сесии и семинари участниците придобиха представа за предизвикателствата, пред които са изправени бежанците и младежите от имигрантски произход, като развиха чувство за съпричастност и емпатия.

Важен аспект на курса на обучение беше насърчаването на социалното приобщаване. Участниците се запознаха с концепцията за приобщаване и проучиха стратегии за създаване на интеграционна среда, в която всеки се чувства приет и ценен. Научиха се как да се противопоставят на стереотипите и предразсъдъците, като преодоляват бариерите между различните етноси и религии.

Ефективната комуникация и сплотяването на общността бяха ключови умения, на които се наблегна по време на програмата. Курсът предостави практически инструменти и техники за насърчаване на открития диалог и активното участие в рамките на различни общности. Участниците усъвършенстваха комуникационните си умения, като разбраха значението на културната възприемчивост и ефективната междукултурна комуникация за укрепване на чувството за принадлежност и сътрудничество.

Разнообразната група от участници от България, Италия, Нидерландия и Румъния, внесе богати перспективи и опит в курса на обучение. Чрез съвместни дейности и групови дискусии всички се учеха не само от обучителя, но и един от друг. Тази мултикултурна среда  позволи да се развият по-дълбоко разбиране за сложността на междукултурния диалог и сътрудничество.

В края на курса на обучение участниците придобиха ценни умения и знания, които са от съществено значение за взаимодействието с целевата група в съответните им държави. Те си тръгнаха със задълбочено разбиране за предизвикателствата, пред които са изправени бежанците и младежите от имигрантски произход, както и с репертоар от ефективни стратегии за справяне с тези предизвикателства. Въоръжени със съпричастност, културна възприемчивост и инструменти за насърчаване на социалното приобщаване, обучените младежки работници вече са готови да оказват положително въздействие в своите общности, като насърчават разбирането и дават възможност на нуждаещите се.

Курсът за обучение послужи като мощен катализатор на промяната и снабди младежките работници с необходимите умения за подкрепа и подпомагане на бежанците и младежите от имигрантски произход. Следващата стъпка на проекта Sport for Refugees е младежките работници да предадат своите умения и знания чрез ангажиране с общности на бежанци и младежи от имигрантски произход.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.