Senior

AduGames: Разпространение и обобщаване

По време на неотдавнашното събитие за разпространение на резултатите, проведено в България, проектът AduGames отбеляза крайния етап от работата си за подобряване на образованието за възрастни чрез игровизация. Срещата събра студенти от местни университети, представители на общината и обучители от центрове за обучение на възрастни, като създаде платформа за споделяне на напредъка и резултатите от проекта.

Събитието се съсредоточи върху представянето на практическите резултати от инициативата AduGames. Участниците имаха възможност да се запознаят с разработените настолна игра и игра с карти, създадени в подкрепа на преподавателите на възрастни, за да направят ученето по-ангажиращо и приятно за обучаемите. Освен това участниците се запознаха с изчерпателно ръководство, което предлага насоки за разработване на методи за игровизация в образованието за възрастни. Очаква се това ръководство да се превърне в ценен ресурс за преподавателите и институциите, които искат да включат игровизация в своите подходи на преподаване. Сътрудничеството между ученици, представители на общини и центрове за обучение на възрастни в България подчертава мисията на проекта да насърчава междусекторното сътрудничество и да насърчава внедряването на игровизацията в образованието за възрастни. С това събитие AduGames прави още една крачка към преоформянето на образованието за възрастни в Европа и преодоляването на пропастта между образователните институции и работещите по политическите реформи в тази област. Проектът AduGames постигна своите цели, като вдъхнови иновация и високи постижения в образованието за възрастни.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.