Volunteering in sport

Проект: Volunteering in sport
Номер: ERAUSMUS-SPORT-2021-SCP ERASMUS 2027 101050766

Дати: 01. 07.2022- 01.07.2024


За проекта:

Спортът и физическата активност са от съществено значение за подобряване на здравето и благосъстоянието и могат да играят значителна роля за предотвратяване на заболявания, затлъстяване или други проблеми, свързани със здравето. Спортният сектор, особено на местното ниво, разчита до голяма степен на доброволците в спорта за ангажиране на повече хора за физически активни. Участието на доброволците в спорта е ключов фактор за успеха и дългосрочната устойчивост на спортните клубове, организации и събития. Спортните организации и клубове в цяла Европа играят решаваща роля за насърчаване и ангажиране на хората да се активират физически.

Настоящият проект се отнася до насърчаването на доброволни дейности в сферата на спорта и развитието на информираността за подобни мероприятия . Целите на проекта са структурирани подходящо с оглед на вземането на полезни  решения и са следните:

  • Насърчаване на  доброволчеството в спорта чрез извънкласни дейности и курсове с оглед на увеличаване на иновационния капацитет на спортните клубове и други свързани целеви групи, които да включват доброволци
  • Да се ​​изгради иновативен подход за доброволчество в спорта, чрез интегриране на развитието на информираността за доброволчески действия в спорта и др.

Резултати:

Проектът предвижда изработванета на три крайни резултата - Проучване по отношение на доброволчеството в спорта, проведено в 7 страни от ЕС, обучителен модул и ръководство за подобряване на компетенциите на доброволчески мениджъри в сферата на спорта и уебсайт с интерактивна платформа.

 

Партньори:

  1. Mundus Bulgaria
  2. Regional Volunteer Centre - Полша
  3. Pannonian Challenge -  Хърватия
  4. WUS Österreich- Австрия
  5. Association Sport for all Vojvodina - Сърбия
  6. Biderbost, Boscan & Rochin -  Испания
  7. SPIN Sport Innovation – Германия
Доклад с проучване

Свързани новини