Players

Едно ново начало

В края на юни се проведе първата среща на живо по проекта “СПОРТ & Не формално образование – Пътят към развитие на общността”, с номер 622152-EPP-1-2020-1-BG-SPO-SCP в сектор: Еразъм+ Спортно партньорство. Срещата се състоя в София и на нея присъстваха представители от всички участващи страни- България, Италия, Полша, Испания, Португалия и Германия. 

Проектът ще служи за свързване на секторите на официалното образование, НПО и спорта, като допринесе за създаването на дългосрочни многостепенни междусекторни мрежи и сътрудничество. Това ще бъде постигнато чрез създаването на иновативни интелектуални резултати, които ще внесат повече яснота как да се използват неформални образователни подходи и да се прилагат упражнения, използващи спорт за образователни цели.

По време на срещата координационният екип на Мундус България приветства присъстващите и отвори дискусията по предстоящите фази за изпълнение на проекта. 

Дейностите и отговорностите са разпределени между организациите и всяка от тях е наясно със своето участие в тях. По предварително съгласувания план нямаше забележки и дейностите предстои да започнат и на местно ниво. Партньорите обмениха интересни идеи помежду си.

Следващата  среща, на която ще се разгледат първите резултати от проекта е планирана за началото на следващата година и домакин на нея ще бъде Португалия.

Относно безопасността на участниците всички мерки за сигурност бяха взети, предвид пандемията от Covid-19.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.