sport woman

FAMS завършена първа фаза на проучвания и начални резултати

През втората седмица на ноември се завърши началната фаза от проучвания за проекта FAMS. Едновременно с партньорите от Румъния, Сърбия, Кипър и Италия, Мундус проведе важно допитване до българските спортни федерации и спортни клубове, с което се целеше опознаването на условията и възможностите за професионална реализация на жени в направления като спортен мениджмънт, треньорство и управление.

Всеки партньор бе отговорен за изготвянето на добри практики в държавата, която представлява като проучванията показват наличност на програми за развитие на жени атлети, програми за насърчаване на спорта сред девойки, както и програми за развиване на лидерски умения и управленчески качества в спортни организации. Чрез такива инициативи, на първо място се подчертават основните предимства от практикуването на спорт – поддържането на здравословно състояние сред младежта, противодействие на наднормено тегло, както и развиването на социални и комуникативни умения в полза на спортуващите.

На второ място, добрите практики показват, че има разнообразни начини да се стимулира популяризирането на спорта сред младите жени и минимизирането на възможността за евентуално прекъсване, намалявайки разликата между мъже и жени спортисти. В  последствие, създаването на повече потенциални лидери и атлети сред жените в спорта е резултат от предоставени възможности в ранна възраст и подкрепящи програми за личностно и професионално развитие.

Резултатите от тези проучвания ще се консолидират в международен доклад, който ще послужи като основата са съставянето на програма за обучение на потенциални жени-лидери в сферата на спорта и спортното управление.FAMS допринася към добрите европейски практики чрез изготвянето и разпространението на образователна програма, както и разширяването на мрежа от контакти, в подкрепа на професионалното развитие на жените в спорта. 

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.