Hands Eco

Какво предстои: Втори интелектуален резултат на Алианса за зелено предприемачество

Партньорския консорциум по проекта AGE завърши доклада за екологично предприемачество представляващ Проектен резултат 1 (IO1). Въз основа на него, партньорите преминат към работа по производството на втори Проектен резултат, който планира група от образователни материали и учебно съдържание за възрастни в обучение. 

Това образователно обучение има за цел да информира и насочва собствениците на фирми и предприемачите към новия модел на кръгова икономика.

Модулите са разпределени в следните теми:

  1. Актуалното правно състояние и налични процедури за интегриране на сектора на зелената икономика.
  2. Как се прилага зеленото предприемачество и образование по устойчиво развитие в Европа?
  3. Предприемачество и зелени иновации: мрежа и нови еко бизнес модели.
  4. Инструменти за ефективно иницииране на зелени бизнес решения, прилагане на еко иновации за развитие на общности и създаване на устойчив икономически растеж.
  5. Инвестиране с цел въздействие за устойчиво развитие и финансиране на проекти.
  6. Публично-частни партньорства.

Мундус България ръководи производството на Проектен Резултат 2 с обобщение на правното състояние в сектора на зелената икономика в целия Европейски съюз, с фокус върху всички страни от партньорството.

Общата цел на този резултат е да подготви образователните модули за онлайн платформа, която ще направи курса за обучение достъпен за всеки заинтересован.

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.