2022

Постиженията на Мундус през 2022

Миналата година беше много продуктивна за Мундус България и отбеляза нов връх в управлението на проекти и дейности. Перспективите за 2023 г. са за по-нататъшен растеж. 

Започнахме десет нови проекта с основен фокус върху спорта и използването на методологията „Образование чрез спорт“ (ETS) за насърчаване на социалното включване. Мундус положи основите за насърчаване на неформалното образование чрез ETS и едновременно с това ангажира широк кръг целеви групи, които често са изложени на риск от дискриминация и социална изолация. През следващите няколко години ще работим за подобряване на кариерните възможности на жените в спорта; начини за социална интеграция на бежанци и мигранти; засилване на доброволчеството в спорта и създаване на множество образователни ресурси и платформи, които да подпомагат младежките работници и общностите, с които те работят. 

Мундус България задълбочава опита си и в областта на устойчивото развитие, като увеличава броя на проектите, насочени към въвеждане на зелено управление, разбиране за кръговата икономика и начините, по които тя се изразява в сферата на предприемачеството. За тази цел Мундус провежда обучителни дейности, местни събития и популяризира онлайн ресурси, които имат разнообразни образователни цели. 

С голяма гордост споделяме, че през 2022 г. Мундус България получи акредитация по програма „Еразъм+“ за младежта. Ще провеждаме по-голям брой обучения и мобилности на различни теми, целящи да подпомогнат личностното и професионалното развитие на младежите. 

През 2023 г. стартираме още повече проекти и разширяваме капацитета си чрез разширяване на екипа ни от ръководители на проекти, както и на мрежата ни от национални и международни партньори.

 

Нови проекти през 2022

  1. vETS LAB – Virtual Education through Sport Laboratory 
  2. Volunteering in Sport 
  3. The Young Entrepreneurs Guild 
  4. FAMS – Fostering Female Management Leaders in Sport 
  5. You(th) Play 
  6. Sport for Refugees 
  7. Humanity 
  8. Employ Me 
  9. GREW 
  10. AduGames
Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.