Courses

Активна работа по проекта BestBonds

Сред екипа на Мундус България тече трескава подготовка по зададените краткосрочни и дългосрочни цели на проекта за Стратегическо партньорство за обучение на възрастни – BestBonds, с номер 2020-1-PL01-KA204-081837. Неговата основна мисия е разширяването на компетенциите на преподаватели на възрастни. 

Както можете да предположите, една толкова важна цел не може да бъде отложена, дори по време на пандемията. Затова през последните месеци, българската организация участваше в редовни срещи с останалите партньори по проекта. Онлайн, разбира се. 

Що се отнася до задачите от наша страна, приоритетна такава беше изграждането на уебсайт по проекта, който да спомогне за онагледяването на дейностите, идеите и партньорствата в BestBonds. Той е готов и вече можете да следите най-новите дейности по проекта в него, както и на официалния сайт на Мундус България

Бъдете здрави!

Erasmus

Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация.