СПОРТ & НФО – Пътят към развитие на общността

Проект: СПОРТ & НФО – Пътят към развитие на общността
Номер: 622152-EPP-1-2020-1-BG-SPO-SCP
Сектор: Еразъм+ Спортно партньорство

Продължителност: 1/01/2021 – 31/12/2022

Цели на проекта:

СПОРТ & НФО цели да създаде вдъхновяваща среда за изграждане на компетентности на участници в спортния сектор (спортни треньори, учители по физическо образование) чрез прилагане на спортна методология. Спортният персонал ще има възможност да разбере концепцията за НеФормалното Образование (НФО) и следователно да придобие увереност при прилагане на методологията на Образованието чрез спорт (ОЧС). Ще бъдат включени обучения по неформално образование, използващи спорта като инструмент за обучение. Проектът ще служи за връзка между секторите на официалното образование, НПО и спорта, като допринесе за създаването на дългосрочни многостепенни и междусекторни мрежи за сътрудничество.

 

Дейности:

 1. Изграждане на компетентностите на спортните треньори, учителите по физическо образование и спортния персонал, за да станат ръководители на проекти за ОЧС и НФО.
 2. Да се ​​създадат стратегии, които насърчават неформалното образование и методологиите за ОЧС за повишаване на участието в спорта и обучението на младите хора,
 3. Да се обменят знания в областта на образованието, обучението и спорта между училища, спортни клубове и неправителствени организации,
 4. Да се насърчат равните възможности в спорта за всички
 5. Да се предоставят насоки и инструменти за изпълнение на образователни дейности, използващи методологията ОЧС, на спортните организации и училища 
 6. За да се създадат условия и да се подпомогне развитието на междусекторни мрежи на ниво ЕС, като по този начин се създаде пространство за създаване на нови възможности за практика на ОЧС и тяхната достъпност за всички заинтересовани потребители и целеви групи.

 

Резултати:

 • Ще бъдат обменени редица добри практики за използване на спорта и физическата активност като инструменти за образование и начин за постигане на социална трансформация
 • Обучителен модул за НФО за спортни и образователни институции, интегриращ методологията ОЧС, разработен като интерактивен образователен ресурс, който да се използва от всички целеви групи, заинтересовани да развият своите компетенции в тази област.
 • Наръчник / набор от инструменти с нови ОЧС методи, разработени от специалисти
 • Разширена международна мрежа от професионалисти, способни да използват ОЧС методологията в цяла Европа и по света
 • Голяма кампания за разпространение, включваща разнообразни видове материали в общото популяризиране на неформалното образование и методологичния подход на ОЧС в цяла Европа
 • Стратегическо междусекторно сътрудничество между заинтересованите страни в спортния и нестопанския сектор в Европа
 • Дейности на партньори и заинтересовани страни по отношение на използването на спорта за образователни цели чрез придобиване на солиден опит в тази област
 • Качествена рамка за използване на ETS методология в ежедневната работа с целеви групи на ниво ЕС
 • Качествени образователни ресурси за НФО и ОЧС, целящи да достигнат до голям брой професионалисти в европейския спортен сектор и служещи за въздействие в посока положителното упражняване на спорта на участващите местни общности
 • Международно стратегическо сътрудничество за повишаване на признанието на спорта като образователен инструмент за работниците от НПО

 

Партньори:

Mundus Bulgaria- България

Mine Vaganti NGO- Италия

Асоциация за развитие на българския спорт-  България

Regionalne centrum wolontariatu- Полша

Fundacion red deporte y cooperation- Испания

Associacao desportiva cultural e social de Carvalhais- Португалия

SPin Sport Innovation GMBH & CO KG- Германия

Сайт на проекта

Свързани новини